Bangor University Crest

Canolfan Addysg Byd

Fe gaeodd y Ganolfan Addysg Byd ar ddiwedd mis Gorffennaf 2011 ac nid yw'r wefan hon bellach yn cael ei ddiweddaru

Newyddion

Image of teachers painting

Cylchlythyr ADCDF Gogledd-Orllewin Cymru Hydref 2009

Llwytho i lawr yma

SafleNewydd GCaD

Dyma'r safle newydd ar GCaD sy'n delio efo ADCDF. Mae yno polisiau drafft (o dan rheolaeth ysgol), astudiaethau achos, ddogfennau ayyb. Cliciwch yma i fynd at y safle.

Cylchlythyr ADCDF Gogledd-Orllewin Cymru Mai 2009

Llwytho i lawr yma

Cyfleoedd Newydd Cyffrous i Ddatblygu ADCDF

Mae’r Ganolfan Addysg Byd newydd dderbyn grant 3 blynedd gan y Gronfa Datblygu Ymwybyddiaeth a fydd yn cynnig llawer o gyfleoedd newydd i ysgolion yng ngogledd-orllewin Cymru ddatblygu ADCDF.  Bydd tua £40,000 y flwyddyn yn mynd tuag at gefnogi ysgolion yn y prosiect hwn.  Bydd yn galluogi athrawon o’r Cyfnod Sylfaen i fyny at y Bac Cymreig i ddatblygu agweddau o ADCDF fel sgiliau meddwl, cynllunio ysgol gyfan a phartneriaethau rhyngwladol drwy weithio gydag athrawon sydd eisoes wedi magu profiad yn y meysydd yma.  Bydd deg athro-fentor yn cael eu recriwtio i gefnogi 40 ysgol bob blwyddyn - telir am gostau llanw. Cynhelir cynadleddau blynyddol i rannu arfer da ac yn y flwyddyn derfynol bydd fideo o arfer ADCDF da yn cael ei chynhyrchu.

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn fentor ADCDF neu mewn datblygu ADCDF cysylltwch â Sheila Bennell s.bennell@bangor.ac.uk (ffôn. 01248 383728) neu Bethan James bethanjames@cynnal.co.uk

Modiwlau dysgu o bell newydd ar gyfer athrawon

Mae’r Ganolfan Addysg Byd yn cynnig modiwlau ar lefel Meistr mewn Addysg Fyd-eang/Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang fel rhan o'r cyrsiau M.A./MEd yr Coleg Addysg a Dysgu Gydol Oes. Mae pedair modiwl ar gael ar hyn o bryd: Rhagarweiniad (10 credyd); Methodoleg (10 credyd); Y Byd Cyd-ddibynnol (20 credyd); a Newid Cynaliadwy (20 credyd). Mae'r rhain ar gael bob blwyddyn fel modiwlau dysgu o bell. Ym 2008-09 bydd Rhagarweiniad a Newid Cynaliadwy hefyd ar gael ar 5 dydd Sadwrn, a Dinasyddiaeth a Chyfiawnder Byd-eang ar 5 dydd Sul yn cyrchwyn ym mis Hydref. Am fwy o fanylion cysylltwch a Gwen Hughes 01248 382932.

Celf a’r Amgylchedd – cwrs athrawon

Trefnwyd cwrs diwrnod ar gyfer athrawon Celf uwchradd a darpar athrawon Celf ar Ionawr 18fed yn Safle’r Normal, Prifysgol Bangor. Bydd yn cael ei redeg gan Tim Pugh, artist amgylcheddol. Gellir gweld enghreifftiau o waith gwych Tim ar ei wefan http://www.timpugh.co.uk/ . Mae un lle i Athro ar ôl ar y cwrs hwn. I sicrhau’ch lle cysylltwch â Sheila Bennell s.bennell@bangor.ac.uk cyn gynted â phosibl. Bydd costau cyflenwi a threuliau yn cael eu talu.

Adnodd newydd i athrawon yng Nghymru - Addsyg ar gyfer datblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang - gweithgareddau, gwybodaeth cefndirol, polisi ayyb
http://www.adcdf-cymru.org.uk

 

ADNODDAU NEWYDD

The Genie in the Bottle

Adnodd newydd CA2 ar newid hinsawdd gan BT i’w lawrlwytho – yn cynnwys llyfr a chynlluniau gwersi

Yn Newydd ar wefan Addysg Oxfam

http://www.oxfam.org.uk/education/
Mapping our World adnodd bwrdd gwyn rhyngweithiol newydd i ddisgyblion 8-14 oed. Mae’n cynnwys naw o weithgareddau hwyl am fapiau, globau a sut yr ydym yn edrych ar y byd. Fe’i cynlluniwyd ar gyfer y cwricwlwm Daearyddiaeth ond mae’n addas hefyd i rannau o TGCh, Dinasyddiaeth, ABaCH ac Astudiaethau Amgylcheddol.
Global Music Lesson Plans: Cynlluniau gwersi Cerddoriaeth y Byd i oed 5-16. Dewch â dimensiwn byd-eang i’ch dosbarth gyda’r Cynlluniau yma. Mae’r detholiad hwn o weithgareddau hawdd eu defnyddio ar gyfer y Cynradd a’r Uwchradd. Dewsiwch o 20 o gynlluniau gwersi sy’n sefyll ar eu pen eu hunain ac yn dod ag Addysg ar gyfer Dinasyddiaeth Fyd-Eang i bob agwedd o ddysgu Cerdd.

Teaching Controversial Issues: canllaw am ddim i athrawon yn llawn strategaethau a gweithgareddau i helpu athrawon i fynd i’r afael â phynciau llosg yn y dosbarth.

Gan Cafod

Mae CAFOD wedi cynhyrchu Climate Change photopack i CA3 fel adnodd ar gyfer Addysg Grefyddol a Daearyddiaeth.  Mae’r pecyn yn cynnwys nodiadau’r athro, syniadau gwersi a chysylltiadau â’r cwricwlwm, ffotograffau A4, storïau gan bartneriaid CAFOD, cynnwys Daearyddiaeth a chynnwys Addysg Grefyddol, syniadau gweithredu a chysylltiadau â’r we. Mae’r adnoddau ar-lein i’w cael yn www.cafod.org.uk/climatephotopack

Ar gael hefyd i lwytho i lawr yw Degrees of Change, sgript drama ac adnoddau

Focus on Climate Change

Mae’r adnodd newydd hwn i ysgolion cynradd gan CAFOD yn cynnwys storïau a gweithgareddau, gêm newid hinsawdd, a chynllun gwaith ac mae llawer o adnoddau eraill ar gael ar-lein yn www.cafod.org.uk/primary Anelwyd yr adnodd trawsgwricwlaidd hwn at CA2.

Gan WaterAid

Splash Out gwefan a anelwyd at bobl ifanc yw hon. Ceir amrywiaeth o wybodaeth gefndir ar y problemau sy’n wynebu plant sydd heb ddwr diogel neu doiledau. Mae’n cynnwys golwg gyffredinol ar y problemau gyda ffeithlenni i’w dadlwytho, gwybodaeth am y gwledydd y mae WaterAid yn gweithio ynddynt a’r plant y maent yn gweithio gyda nhw, ffeithiau am ddwr a gêmau y gall plant eu chwarae ar-lein.
http://www.wateraid.org/splash_out/

Plant ifanc a dinasyddiaeth fyd-eang

Dulliau i alluogi plant i ddatblygu eu syniadau a’u dealltwriaeth o’r byd. Mae’n rhannu gwaith creadigol gan grwpiau athrawon sydd wedi bod yn datblygu syniadau a gweithgareddau yn ymwneud â nifer o themâu yn cynnwys:
Plant yn meddwl am y byd • Ymdeimlad o berthyn
• Dathlu amrywiaeth • Gwyliau a thu hwnt • Llond poced o straeon • Plant yn dysgu gan blant • Llefydd arbennig a dinasyddiaeth weithgar. Gwybodaeth gan: http://www.tidec.org/Resources/Resources.html