Bangor University Crest

Canolfan Addysg Byd

Fe gaeodd y Ganolfan Addysg Byd ar ddiwedd mis Gorffennaf 2011 ac nid yw'r wefan hon bellach yn cael ei ddiweddaru

Addysg ar gyfer dinasyddiaeth fyd-eang

ADDYSG AR GYFER DINASYDDIAETH FYD-EANG - Adnodd HMS i athrawon yng Nghymru

 

Mae Addysg ar gyfer Dinasyddiaeth Fyd-eang yn rhoi enghreifftiau o arfer da wrth gyflwyno addysg ar gyfer dinasyddiaeth fyd-eang mewn 8 ysgolion cynradd ac uwchradd yng Nghymru. Mae'n dangos sut y gall addysg ar gyfer dinasyddiaeth fyd-eang gyfoethogi profiadau dysgu disgyblion, bodloni gofynion ABCh a phynciau'r cwricwlwm cenedlaethol, dod yn rhan o ethos yr ysgol gyfan, ac annog disgyblion i ddod yn ddinasyddion byd gweithredol. Mae'r fideo yn cynnwys rhannau ar ddatblygu'r cysyniadau allweddol, cynllunio ysgol gyfan a dulliau addysgu a dysgu.

Mae'r pecyn yn cynnwys fideo a llyfryn dwyieithog gyda phump o weithgareddau HMS sydd yn annog dadansoddi sefyllfa eich ysgol eich hun.

Bwriedir i'r pecyn gael eu defnyddio ar y cyd ag "Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang", a gyhoeddwyd gan ACCAC ar gyfer Llywodraeth Cynulliad Cymru (2002) a chyda'r Fframwaith ar gyfer Addysg Bersonol a Chymdeithasol (ACCAC, 2000).

Bydd ABCh yn statudol o Fedi 2003. Mae gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ddyletswydd statudol i hyrwyddo datblygu cynaliadwy. Mae wedi ymrwymo hefyd i 'feithrin Cymru fwy rhyng-genedlaethol ac allanol ei golygon'.

Mae'r holl ysgolion a welir yn y fideo yn seilio eu gwaith ar y naw cysyniad allweddol a ganlyn, sy'n berthnasol i addysg ar gyfer datblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang, sef:

Cyd-ddibyniaeth, Dinasyddiaeth a stiwardiaeth, Anghenion a hawliau, Amrywiaeth, Newid cynaliadwy, Ansawdd bywyd, Ansicrwydd a rhagofalon, Gwerthoedd a chanfyddiadau, Datrys anghydfod.

Mae'r cysyniadau hyn yn gyfrwng i athrawon fedru datblygu gwybodaeth, medrau, agweddau a gwerthoedd eu disgyblion. Mae'r Fframwaith ABCh yn rhoi dadansoddiad manwl o'r deilliannau dysgu hyn. Mae medrau megis meddwl yn feirniadol, empathi, a'r gallu i ddadlau'n effeithiol yn fedrau trosglwyddadwy sy'n berthnasol i holl feysydd y cwricwlwm. Yn y fideo a'r gweithgareddau HMS mae'r pwyslais ar y cyfleoedd a geir drwy ddinasyddiaeth fyd-eang.

Cyhoeddwyd y pecyn gan y Ganolfan Addysg Byd, Prifysgol Cymru, Bangor a Cyhoeddiadau Orbis gyda chillid gan y Cynulliad Cenedlaethol ac yr Adran Datblygiad Rhyngwladol.

ISBN 1-8537-177-6. Cyhoeddwyd gyntaf ar ran y Ganolfan Addysg Byd gan y Ganolfan Genedlaethol Addysg, Bangor, 2003

Pris �12 + TAW, neu �10 yr un + TAW pan archebir 5 neu fwy o gop�au

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

FFURFLEN ARCHEB Defnyddiwch BRIFLYTHRENNAU os gwelwch yn dda

Gyrrwch ataf ____ copi o Addysg ar gyfer Dinasyddiaeth Fyd-eang @ �12 + TAW  
Amgaeaf siec gyda'r archeb, taladwy I 'Brifysgol Cymru, Bangor' am � ______  
NEU  
Gyrrwch anfoneb ataf ____ copi (5 copi neu fwy) o Addysg ar gyfer Dinasyddiaeth Fyd-eang@ �10 (+ TAW)  
Llofnod Dyddiad
Anfoner at:  

:Enw

 

Ff�n

Dychweler at:
Canolfan Addysg Byd, Prifysgol Cymru, Bangor
Safle'r Normal (Meirion),
Ffordd Caergybi,
Bangor, Gwynedd, LL57 2PX. Ffacs 01248 383954

 

 

 

 

_______________________________ Dyddiad ___________________

Anfoner at:

Enw ____________________________________________________________

Cyfeiriad _________________________________________________________________

_____________________ ______________________________

Dychweler at:Canolfan Addysg Byd, Prifysgol Cymru,Bangor Safl e'r Normal (Meirion), Ffordd Caergybi,
Bangor, Gwynedd, LL57 2PX. Ffacs 01248 383954