Bangor University Crest

Canolfan Addysg Byd

Fe gaeodd y Ganolfan Addysg Byd ar ddiwedd mis Gorffennaf 2011 ac nid yw'r wefan hon bellach yn cael ei ddiweddaru

Beth yw ADCDF?

Image of people at a meeting to discuss Development Education


Mae Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang (ADCDF) yn ymwneud â’n bywyd bob dydd. Mae’n ymwneud â materion mawr y byd - newid yn yr hinsawdd, masnach, y traul ar adnoddau a’r amgylchedd, hawliau dynol, gwrthdaro a democratiaeth - a’u perthynas â’i gilydd a’u perthynas â ni. Mae’n ymwneud â’r ffordd rydyn ni’n trin y ddaear a’n gilydd, faint bynnag o bellter sydd rhyngom. Mae’n ymwneud â’r ffordd yr ydyn ni’n paratoi at y dyfodol. Mae gan bawb ohonom ran i’w chwarae.

Neu, i fod yn fwy ffurffiol mae Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang yn ymwneud â’r canlynol:

• y cysylltiadau rhwng cymdeithas, economi a’r amgylchedd a rhwng ein bywydau ni ein hunain a bywydau pobl ar hyd a lled y byd
• anghenion a hawliau cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol
• y berthnas rhwng pwˆ er, adnoddau a hawliau dynol
• goblygiadau lleol a byd-eang popeth a wnawn o’r camau y gall unigolion a chyrff eu cymryd mewn ymateb i faterion lleol a byd-eang

Dogfennau ADCDF